I dokončená střecha je pracoviště

14.07.2009 15:48

I dokončená střecha je pracoviště

       Velká část stavařské veřejnosti podléhá mylnému dojmu, že bezpečností pracovníků, zejména při práci ve výšce, je nutno se zabývat pouze v rámci realizace daného objektu. Tento omyl se pak promítá v možnosti bezpečného provádění údržbových prací, a to zejména na střechách. Je nezbytné si uvědomit, že i dokončená střecha, která vyžaduje přístup, se v této situaci je pracoviště.

 

     Situací, které vyžadují výstup na střechu je mnoho. Jako příklad mohu uvést:

-         údržba a revize zařízení umístěných na střeše

-         čištění střešních spustí, přepadů, případně okapových žlabů

-         ostraňování nadměrného množství sněhu

-         běžná údržba

-         čištění světlíků

-         péče o zelené střechy

-         pravidelné kontroly stavu střešního pláště a řada dalších případů

 

     Současně je nutné mít na paměti, že nezbytné úkony na střeše je nutné provádět často za nepříznivých povětrnostních podmínek. Mezi skutečnosti zvláštního zřetele patří rozhodně i možnost náhlé změny počasí nebo nenadálý poryv větru. Možná rizika ( pád, propadnutí, uklouznutí ) způsobují většinou závažná zranění. Je obecně známo, že nejvíce pracovních úrazů ve stavebnictví je právě v souvislosti s pádem z výšky. Podceňovat zajištění pracovníka před mmožným pádem je riziko, které by na sebe neměl brát žádný zaměstnavatel, ale ani zaměstnanec.

 

      Většina možností bezpečné údržby začíná u projektanta. V jeho moci ( i povinnosti ) je zpracovat dokumentaci ke stavbě tak, aby budoucí provozovatel mohl řádně a také bezpečně provádět její údržbu. Řešení se nabízí celá řada, od kolektivního zabezpečení, po prostředky pro individuální ochranu před pádem. Dobrá spolupráce projektanta a bezpečnostního technika umožní využít permanetního systému pro údržbu také při vlastní výstavbě a tím šetřit invetorovi peníze.

 

     Na začátku musí stát úvaha, jaký způsob je bezpečný a ekonomicky vhodný, jak bude konkrétní práce organizována. Je-li výhodnější zajistit čištění okapových žlabů ze země, pak je správné zvolit tento způsob. U vysokých staveb, kdy přístup ze země je nákladný, se vyplatí řešit tento typ údržby ze střešního pláště. Jsou však činnosti, které nelze provádět jinak, než za pohybu po střeše. Pro tyto práce musí být střešní plášť vybaven. Rád bych uvedl některé možnosti individuální ochrany před pádem za použití osobního postroje a úvazu“

 

-         jednotlivé kotvící body

-         lanový systém s permanetním lanem

-         kombinace lanové systému s permanetním lanem a jednotlivých bodů

-         jednotlivé body s použitím přenosného montážního lana

 

 

     Zásadní pro správný návrh – projekt systému je znalost bezpečnostních pravidel a předpisů, znalost příslušných norem a také znalost jednotlivých prvků a systémů, které jsou na trhu. Bez této znalosti je projektování těchto zařízení velkým problémem. Každý výrobek má specifické podmínky pro osazení, montáž, možnost propojení v systému i rozdílné možnosti vzdáleností mezi jednotlivými body. Navíc dobrá znalost kotvících systémů umožňuje snížit náklady na jejich dodávku a montáž. Zároveň je nutné také pamatovat na podmínky pro montáž bezpečnostních systémů dané certifikačním oprávněním k danému výrobku.

 

     Systémy k zabránění pádu osob, svým určením vyžadují pečlivý a odpovědný přístup, který začíná vlastním projektem, pokračuje přes osazení řádně proskolenou firmou a končí pravidelnou kontrolou stavu. Systémy je nezbytné navrhovat tak, aby sami o sobě maximálně eliminovaly možné chyby v používání, aby jejich užití bylo jednoduše pochopitelné a aby při poučení pracovníka nemohlo dojít k nejasnostem, které by mohly mít i fatální následky.

 

     Projektovat bezpečnou stavbu, šetrnou k životnímu prostředí není právo, je povinnost, ale také známka kvality projekční kanceláře. V poslední době se již řada projektantů zajímá o způsoby řešení bezpečné údržby střechy a zařízení na ní, ale stále je to spíše menšina. Dostatečnou roli nesehrávají ani profesní organizace, komory. Pravdou také je, že zdrojů, ze kterých by projektanti mohli získat informace není stále mnoho.

 

     Docílit zasádnější změnu v přístupu k bezpečnosti práce ve stavebnictví nebude jistě snadné. Našinec nikdy nepatřil v oblasti dodržování předpisů mezi nejvzornější. Přesto se situace ve stavebnictví postupně mění. Na stavbách je již běžné používání ochranné přilby i reflexní vesty. Zabezpečení proti pádu na střechách již tak časté ale není. Údržba je však také trochu něco jiného než montážní práce. Tuto činnost často vykonávají zaměstnaci, kteří práce na střeše nneprovádí denně a tak si nemusí být vědomi i možných rizik. Je proto víc než nezbytné stavět objekty, které bezpečnou práci na střeše umožní.

 

Ing.Mojmír Klas,CSc.